Katedra Fizyki

Aktualności


Katedra Fizyki Wydziału Mechanicznego zaprasza na wykład:

"NANOMATERIAŁY DLA ENERGII"

Wykład wygłosi prof. dr hab. Igor Kosacki, w dniu 31.01. 2019 r. o godz. 11.00, w sali 114 (A1) Wydziału Mechanicznego.

Prof. Igor Kosacki jest absolwentem UMCS i byłym pracownikiem naszej uczelni. Od 1992 r pracuje w USA (kolejno: w Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytecie Missouri-Rolla, Oak Ridge National Laboratory, Shell Oil Company), obecnie w Honeywell Process Solutions (Houston), gdzie kieruje Laboratorium Materiałów i Korozji. Jest ekspertem NATO w programie Science for Peace i członkiem Forum ds. Paliwa Wodorowego Departamentu Energii USA.

W wykładzie zostaną omówione własności optyczne i elektryczne wybranych nanokrystalicznych przewodników tlenowych oraz przewodników wodorowych, które mogą być stosowane jako elektrolity w ogniwach paliwowych, sensorach gazowych oraz membranach jonowych; zostaną również przedstawione możliwe aplikacje nanomateriałów do produkcji gazu i oleju (m.in. w celu kontroli produkcji węglowodorów oraz procesu optymalizacji korozji).
W dniu 15 stycznia 2019 pracownicy Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego: dr Tadeusz Kaczor i mgr inż. Bogumił Górka przeprowadzili dwie dwugodzinne sesje scenicznych pokazów popularno-naukowych z fizyki dla młodzieży szkolnej z Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przynależnego do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Pokazy były realizowane w budynku Wydziału Mechanicznego UTH w formie interaktywnej. Uczniowie, początkowo zachęcani do aktywnego brania udziału w eksperymentach, po chwili czuli się jak naukowcy. Później po osiągnięciu efektu „WOW” nikogo do czynnego udziału w doświadczeniach nie trzeba było zachęcać. Chwilami liczba uczniów pragnących osobiście czegoś doświadczyć przewyższała ilość przyrządów pokazowych.

W programie prezentowano autorskie demonstracje praw fizyki z zakresu:

- mechaniki ruchu ciał (zasady dynamiki, zasady zachowania: pędu, krętu i energii),

- własności płynów (prawo Archimedesa, zjawisko Bernoulliego),

- kriogeniki (zmiana własności ciał pod wpływem niskich temperatur ok. -200oC),

- elektromagnetyzmu (siły elektromagnetyczne, własności magnetyczne i elektryczne substancji, zjawisko indukcji elektromagnetycznej),

- ruchu falowego (drgania, fale mechaniczne, zjawisko rezonansu),

- optyki geometrycznej i falowej (zwierciadła, pryzmaty, soczewki, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja).

W obu sesjach pokazowych uczestniczyło około 80 uczniów.

Wcześniej...


W dniach 19.04.2016, 7.05.2016 i 21.05.2016 w Studenckim Laboratorium Fizyki odbyły się zajęcia z młodzieżą VI Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu prowadzone przez dr hab. Tadeusza Szumiatę. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmowała mechanikę, optykę geometryczną i falową, podstawy fizyki kwantowej, elektrotechniki, fizyki ciała stałego i materiałów magnetycznych. Celem zajęć było przygotowanie licealistów do etapów doświadczalnych Olimpiady Fizycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz prezentacja możliwości naukowo-dydaktycznych Katedry Fizyki i Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu. Na program zajęć składały się poniższe zagadnienia:


1. Ogólne zasady opracowania wyników pomiarów.

2. Wahadło fizyczne – precyzyjne wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego i momentu bezwładności.

3. Wyznaczanie lepkości cieczy na podstawie analizy ruchu z siłą oporu.

4. Hydrostatyczna metoda wyznaczania gęstości przy użyciu wag dwu- i jednoszalkowych.

5. Pomiar współczynnika załamania szkła i promienia krzywizny soczewek.

6. Pomiar długości fali światła lampy sodowej i rtęciowej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej.

7. Weryfikacja doświadczalna kwantowego modelu Bohra w odniesieniu do atomów wodoropodobnych.

8. Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu przy użyciu ramki z prądem.

9. Zastosowanie hallotronu do pomiaru rozkładu pola magnetycznego wokół magnesów.

10. Wyznaczanie koncentracji elektronów w cienkiej warstwie metalu na podstawie efektu Halla.

11. Zawada i przesunięcie fazowe w szeregowym obwodzie RLC – wzory i definicje.

12. Pomiar zawady i przesunięcia fazowego w szeregowym obwodzie RLC przy użyciu oscyloskopu.

13. Wyznaczanie indukcyjności cewki na podstawie częstotliwości rezonansowej.

14. Moc chwilowa i średnia w obwodach prądu zmiennego.

15. Krzywe Lissajous w kinematyce i elektronice – pokazy oscyloskopowe i symulacje komputerowe.

16. Zastosowanie krzywych Lissajous do pomiaru częstotliwości rezonansowej w obwodzie RLC.

17. Magnetyzm materii: wektor namagnesowania, podatność i przenikalność magnetyczna.

18. Podstawy obwodów magnetycznych – pole magnetyczne w szczelinie elektromagnesu.

19. Wyznaczanie przenikalności magnetycznej rdzenia cewki w obwodzie RLC.

20. Krzywa rozładowania kondensatora – doświadczalna weryfikacja rozwiązania równania różniczkowego oraz opracowanie metody pomiaru czasu zderzenia kul.

21. Charakterystyka I(U) żarówki – eksperymentalne potwierdzenie słuszności wzoru na moc promieniowania ciała doskonale czarnego oraz temperaturowej zależności średniej drogi swobodnej elektronów swobodnych w metalu.Katedra Fizyki Wydziału Mechanicznego zaprasza na interesujący wykład p.t. "Choroba Parkinsona - tajemnicze znikanie istoty czarnej", który odbędzie się w auli A1 budynku głównego Wydziału Mechanicznego (ul. Krasickiego 54) 12 maja o godz. 10.30. Wykład wygłosi dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, zajmująca się od lat badaniami fizycznymi zmian w mózgu, powiązanych z chorobą Parkinsona. Współautorem jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman, prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i kierownik Kliniki Neurologii UM, członek prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Dydaktycznym Laboratorium Fizyki WM odbyły się pokazy dydaktyczne z fizyki dla trzech grup gimnazjalnych. Pomysłowe doświadczenia, przeprowadzone w swobodnej atmosferze, miały na celu zaciekawienie młodzieży zjawiskami fizycznymi, pobudzenie do myślenia i dyskusji oraz promocję naszego Wydziału i Uczelni. Podobne pokazy prezentowane były przez dr Tadeusza Kaczora z Katedry Fizyki dzień wcześniej w Starachowicach, w ramach Festiwalu Nauki. Jak co roku, eksperymenty spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej.W dniu 20 maja 2015 roku w laboratorium dydaktycznym Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego odbył się pokaz doświadczeń z zakresu wybranych zagadnień z fizyki dla uczniów Gimnazjum Publicznego nr 22 im. Karola Wojtyły w Radomiu. Przedstawiane demonstracje były przyjmowane przez uczniów z uwagą i wielkim zainteresowaniem. Pokazy przygotowali i prezentowali: dr Tadeusz Kaczor i mgr inż. Bogumił Górka.


© Copyright 2018, Katedra Fizyki UTH